Vòng cổ ngọc trai dài

Vòng cổ ngọc trai dài

 

Vòng cổ ngọc trai dài, kiểu cách hiện đai.